Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP‐ EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Versie december 2020

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze Algemene Verkoopen Leveringsvoorwaarden worden door Roseboom Automotive de volgende definities gebruikt:
Algemene Voorwaarden: De Algemene Verkoopen Leveringsvoorwaarden van Roseboom Automotive.
Auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg.
Dienst(en): de door Roseboom Automotive aangeboden diensten, waaronder maar niet beperkt tot uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van koop en verkoop en/of ter uitvoering van onderhoud en/of reparatie.
Klant: de koper c.q. opdrachtgever welke met Roseboom Automotive een overeenkomst aangaat tot afname van één of meer producten en/of Diensten.
Koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte een Auto dan wel (mede) een ander product koopt van Roseboom Automotive.
Opdrachtgever: degene die ingevolge de overeenkomst Diensten afneemt van Roseboom Automotive.
Overeenkomst: de tussen Roseboom Automotive. en de Klant met betrekking tot producten en/of Diensten gesloten overeenkomst, waarvan onlosmakelijk deel uitmaken deze Algemene Voorwaarden, en eventueel de ondertekende Offerte en aanvullende voorwaarden.
Product(en): de door Roseboom Automotive aangeboden producten waaronder maar niet beperkt tot de Auto(s), onderdelen en toebehoren.
Roseboom Automotive: aanbieder van Producten en/of Diensten, zijnde Roseboom Automotive, gevestigd te Barneveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80730167

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten voor het leveren van Producten en verrichten van Diensten en op alle aanvragen daartoe en op alle rechtshandelingen tussen de Klant en Roseboom Automotive.

Afwijkingen van deze Algemene V oorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen, is de toepasselijkheid van enige (inkoop)voorwaarden van de Klant uitgesloten.

Het door de Klant zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing daarvan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Roseboom Automotive heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk, dan wel elektronisch tot stand komen.

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden, prijsopgaven, et cetera op welke wijze en door wie van Roseboom Automotive en/of waar dan ook zijn gesloten zijn steeds vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten, en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Als een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Klant aanvaard, heeft Roseboom Automotive het recht het aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, modellen, opgaven van capaciteiten en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in het geval van tussentijdse modelwijzigingen Roseboom Automotive gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van de Klant technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door haar verkochte of bij haar ter reparatie aangeboden diensten, Auto(‘s) of andere Producten.

Mondelinge afspraken binden Roseboom Automotive eerst nadat deze schriftelijk door Roseboom Automotive bevestigd, dan wel zodra Roseboom Automotive met instemming van de Klant een aanvang met de uitvoering van de Diensten heeft gemaakt.

Indien geen schriftelijke Overeenkomst door Roseboom Automotive is overgelegd aan de Klant, geldt de schriftelijke bevestiging van Roseboom Automotive dan wel de aflevering bon dan wel de factuur van Roseboom Automotive als bewijs van het bestaan van de inhoud van de Overeenkomst behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 4: PRIJZEN
Alle prijzen luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, met uitzondering van die gevallen waar de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze gevallen luiden de prijzen in euro en inclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege.

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste prijs of een vast uurtarief overeenkomen voor de te verrichten Diensten.

Als er vooraf schriftelijk geen vaste prijs of een vast uurtarief is overeengekomen, zal de verschuldigde prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede uren en het in de branche gebruikelijke uurtarief.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn in de uurtarieven niet begrepen de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.

Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van Roseboom Automotive daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de Overeenkomst tussen partijen, is Roseboom Automotive gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig voor bedoelde stijging.

Een prijswijziging is voor de Klant, niet zijnde een Klant zoals genoemd in lid 7, nimmer grond voor de ontbinding van de Overeenkomst.

In geval de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen zoals in lid 5 van dit artikel te allen tijde mogen worden doorberekend. Voornoemde Klant heeft indien de prijswijziging na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt na kennisgeving van de prijswijziging het recht binnen tien (10) dagen de Overeenkomst te ontbinden.

Prijzen zijn berekend voor levering ter vesting plaats van Roseboom Automotive. Bij aflevering elders op verzoek van de Klant zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

De Klant kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de Diensten (bijvoorbeeld de reparatiec.q. onderhoudswerkzaamheden), alsmede een indicatie van de termijnen waarbinnen de Diensten worden verricht c.q. uitgevoerd. Indien bij benadering de opgegeven prijs voor de te verrichten Dienst met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient Roseboom Automotive contact op te nemen met de Klant teneinde de meerkosten te bespreken.

In het geval zich een situatie zoals in het voorgaande lid voordoet heeft de Klant die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het recht de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een termijn van veertien (14) dagen, onder schadeloosstelling van Roseboom Automotive voor de reeds verrichte Diensten. Bij overschrijding of dreigende overschrijding dient Roseboom Automotive de Klant onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen onder opgave van de nieuwe datum van levering.

ARTIKEL 5: LEVERING
De auto en/of andere Producten worden geleverd ter vestigingsplaats van Roseboom Automotive, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk een andere plaats van levering zijn overeengekomen.

Ingeval het te leveren Product zich ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst nog in de macht van een derde bevindt, wordt het tot stand komen van de Overeenkomst geacht tevens een verklaring van overdracht van het bezit van het gekochte c.q. bestelde Product in te houden en vindt levering plaats door een mededeling van deze overdracht aan de derde door Roseboom Automotive

In het geval de gekochte c.q. bestelde Producten zich nog in de macht van een derde bevinden, al dan niet geleverd, gaat het risico op Roseboom Automotive over op het moment dat Roseboom Automotive aan de Klant mededeelt dat de bestelde c.q. gekochte Producten voor hem zijn besteld en zullen worden getransporteerd naar het adres van de Klant.

In ieder geval gaat het risico betreffende de geleverde Producten over op de Klant op het moment dat Roseboom Automotive de Klant heeft medegedeeld dat de Producten gereed staan.

Bij levering van Producten c.q. het verrichten van Diensten in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

Het risico van Producten of andere zaken die zich vanwege het uitvoeren van onder de Diensten vallende werkzaamheden in het beheer van Roseboom Automotive bevinden, blijft bij de Klant berusten. De Klant is verplicht de Producten of andere zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de Producten of zaken zich onder het beheer van Roseboom Automotive bevinden.

Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Klant te leveren dan wel de Diensten te verrichten, dan wel indien de Klant de Producten niet binnen drie (3) werkdagen na kennisneming van de beëindiging van de Diensten c.q. de uitvoering van de Overeenkomst heeft afgehaald wegens een oorzaak die toe te rekenen is aan of in de sfeer ligt van de Klant, behoudt Roseboom Automotive het recht de Producten en de zaken die voor de uitvoering van de Diensten zijn aangeschaft voor rekening en risico van de Klant op te slaan.

Indien een geval zoals weergegeven in lid 7 zich voordoet stelt Roseboom Automotive de Klant schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of belemmering in de uitvoering van de te verrichten Diensten en stelt daarbij een termijn van veertien (14) dagen waarop de Klant Roseboom Automotive in staat moet stellen de Diensten te hervatten en/of de Producten te leveren.

Indien de Klant ook na verloop van de door Roseboom Automotive gestelde termijn, als bepaald in artikel 5.8, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de Klant door het enkele verloop van één (1) maand gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Roseboom Automotive het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder vergoeding van de schade en tot vergoeding van kosten en rente te zijn gehouden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen.

Roseboom Automotive is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Klant vooruitbetaling of zekerheid van de Klant te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de Diensten aan te vangen.

ARTIKEL 6: LEVERINGSTERMIJNEN
Als leveringstijd geldt de datum van levering van het Product of de Dienst zoals vermeld in de door partijen gesloten Overeenkomst of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vervroegde levering is te allen tijde toegestaan.

Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Roseboom Automotive de Klant tijdig van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de Auto(‘s) of andere Producten gereed zal/zullen staan dan ter overeengekomen plaatse zal/zullen worden afgeleverd.

Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn hebben te gelden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Niettijdige levering door Roseboom Automotive kan dan ook nimmer een geldige reden voor de Klant opleveren om de Overeenkomst met Roseboom Automotive te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen en de leveringstermijn met meer dan 60% is overschreden. In het geval van niettijdige levering en in het geval van de hiervoor genoemde verlengde termijn dient Roseboom Automotive eerst schriftelijk door de Klant in gebreke te worden gesteld, waarbij Roseboom Automotive een termijn van tenminste één (1) maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens Roseboom Automotive ter zake in verzuim kan geraken.

Hetgeen bepaald in het voorgaande lid is niet van toepassing op een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van het Product kan de Klant Roseboom Automotive schriftelijk in gebreke stellen, waarbij Roseboom Automotive een termijn van tenminste één (1) maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens Roseboom Automotive ter zake in verzuim kan geraken. Indien Roseboom Automotive het Product binnen één (1) maand na de ingebrekestelling nog niet heeft geleverd, heeft de Klant het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Indien Roseboom Automotive binnen de gestelde termijn van één (1) maand alsnog het Product aflevert, zal een eventuele prijsverhoging niet worden doorberekend.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING DIENSTEN C.Q. LEVERING
Roseboom Automotive kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de Diensten c.q. de levering te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn dan wel de te repareren c.q. te onderhouden Producten of zaken tot haar beschikking zijn gesteld en zij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

De bij de uit te voeren Diensten vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van Roseboom Automotive, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In dat geval dient de Klant van Roseboom Automotive na de levering van de Producten deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.

Wanneer de leveringen of Diensten door oorzaken buiten de schuld van Roseboom Automotive niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden en/of indien de Klant in gebreke blijft met betrekking tot de nakoming van zijn verplichtingen is Roseboom Automotive gerechtigd daaruit de voortvloeiende kosten, waaronder begrepen gederfd arbeidsloon, aan de Klant in rekening te brengen.

Indien tijdens de uitvoering van de Diensten blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan Roseboom Automotive niet bekend zijnde omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Roseboom Automotive het recht te vorderen dat de aan haar verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Roseboom Automotive heeft alsdan recht op volledige schadevergoeding van de reeds door Roseboom Automotive verrichte Diensten of gemaakte kosten.

Alle onkosten welke door Roseboom Automotive worden gemaakt ten verzoek van de Klant, waarbij al dan niet door Roseboom Automotive derden worden ingeschakeld, komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen.

ARTIKEL 8: INSCHAKELING DERDEN
Roseboom Automotive is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen tussen partijen derden in te schakelen.

ARTIKEL 9: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Roseboom Automotive aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Roseboom Automotive worden verstrekt.

De Klant garandeert de juistheid en de compleetheid van de voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte noodzakelijke gegevens, bescheiden e.d. en vrijwaart Roseboom Automotive voor alle aanspraken verband houdend met deze gegevens.

De Klant dient ervoor te zorgen dat de Producten en andere zaken waarvoor Roseboom Automotive Diensten dient te verrichten op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van Roseboom Automotive

De Klant is verplicht de Producten of andere zaken die zich ter reparatie c.q. onderhoud onder het beheer van Roseboom Automotive bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Roseboom Automotive verstrekt, heeft Roseboom Automotive het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

ARTIKEL 10: BETALING
Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door de Klant contant bij levering van het Product of het verrichten van de Dienst te voldoen of na toezending van de factuur voor het geleverde Product en/of de geleverde Dienst.

Bij aankopen van Producten en/of opdrachten voor Diensten waarvoor Roseboom Automotive een factuur stuurt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De vordering op de Klant ontstaat na aflevering van het Product

Indien een factuur na het verstrijken van het lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

zal de Klant aan Roseboom Automotive een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

Roseboom Automotive heeft het recht voor elke aan de Klant verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake van administratiekosten bij de Klant in rekening te brengen.

indien Roseboom Automotive genoodzaakt is een vordering op de Klant ter incasso uit handen te geven, komen, afgezien van de Roseboom Automotive verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op vijftien (15) procent van het achterstallige bedrag wordt gesteld en de vertragingsrente minimaal op € 150,wordt gesteld.

De Klant dient op eerste verzoek, waartoe Roseboom Automotive te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door Roseboom Automotive verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door Roseboom Automotive te bepalen wijze.

Ter keuze van Roseboom Automotive kan in het geval van het niet tijdig voldoen van een factuur door de Klant van Roseboom Automotive en/of gelieerde ondernemingen zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Indien de Klant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan jegens Roseboom Automotive en/of gelieerde ondernemingen, is Roseboom Automotive bevoegd de nakoming van de jegens de Klant aangegane verplichtingen tot levering van de Producten c.q. het verrichten van Diensten op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Roseboom Automotive het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Klant te twijfelen.

Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de Klant, uit welke hoofde dan ook, één of meer tegenvorderingen op Roseboom Automotive en/of gelieerde ondernemingen heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Klant af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Hetgeen bepaald in lid 1, lid 3 sub B en lid 8 van dit artikel inzake verrekening, inhouding en opschorting is niet van toepassing ingeval de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Roseboom Automotive behoudt zich de eigendom van de geleverde Producten en te leveren Producten voor tot op het tijdstip dat de Klant aan diens ermee in verband houdende betalingsverplichtingen jegens Roseboom Automotive heeft voldaan. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs en vorderingen ter zake van verrichte Diensten die met de levering verband houden, alsmede vorderingen die Roseboom Automotive jegens de Klant mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens Roseboom Automotive

Zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet op de Klant is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat Roseboom Automotive in haar belang als eigenaar van de Producten schaadt of kan schaden bij Roseboom Automotive terstond schriftelijk te melden.

Roseboom Automotive is tot generlei vrijwaring van de Klant voor diens aansprakelijkheid als houder van de Producten gehouden. Anderzijds vrijwaart de Klant Roseboom Automotive voor aanspraken die derden jegens Roseboom Automotive geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.

De Klant is verplicht de Auto voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en cascorisico te verzekeren en verzekerd te houden. De Klant verleent Roseboom Automotive hierdoor een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde cascorisico namens hem in ontvangst te nemen.

Indien de Klant met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of Roseboom Automotive goede grond heeft dat hij daarin zal tekortschieten, is Roseboom Automotive gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen.

Ingeval Roseboom Automotive een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden. Na terugneming van de Producten zal de oorspronkelijke koopprijs worden gecrediteerd, verminderd met de op de terugneming betrekking hebbende kosten en de eventuele schadevergoeding te vermeerderen met rente als gevolg van het niet nakomen van de Klant van diens verplichtingen.

Roseboom Automotive kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij voor of namens de Klant onder zich heeft, zolang door Roseboom Automotive en/of gelieerde ondernemingen geleverde Producten en/of Diensten niet volledig door de Klant zijn betaald en zulks een toerekenbare tekortkoming betreft van de Klant, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de Klant krachtens enige overeenkomst c.q. deze Algemene Voorwaarden jegens Roseboom Automotive en/of gelieerde ondernemingen verschuldigd is of zal zijn.

Door zaken in de macht te (doen) brengen, vestigt de Klant daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan Roseboom Automotive, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Partijen komen hierbij tevens overeen dat Roseboom Automotive als pandhouder voornoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden als onderhandse akte te registreren.

ARTIKEL 12: ANNULERING
De Klant kan indien hij zijn recht op ontbinding op grond van artikel 6.4 niet wenst uit te oefenen of indien hij geen recht op ontbinding heeft, de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk en met toestemming van Roseboom Automotive annuleren. Alsdan is de Klant aan Roseboom Automotive, naast een vergoeding van ten minste dertig (30) procent van de afgesproken prijs dan wel alle schade die Roseboom Automotive ten gevolge van de annulering lijdt, verplicht tot afname van reeds bestelde Producten, alsdan nietbewerkt of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Roseboom Automotive ter zake.

De Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft de bevoegdheid de Overeenkomst te annuleren, ongeacht of Roseboom Automotive tekort is geschoten. De annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De Klant is gehouden om binnen tien (10) dagen na deze annulering aan Roseboom Automotive alle schade te vergoeden die zij ten gevolge van de annulering lijdt. Deze vergoeding is vastgesteld op (30) procent van de afgesproken prijs dan wel alle schade die Roseboom Automotive ten gevolge van de annulering lijdt. Indien de Klant binnen tien (10) dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Roseboom Automotive het recht de Klant schriftelijk mee te delen dat zij de nakoming van de gesloten Overeenkomst verlangt. In dat geval kan de Klant geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de Klant tot betaling van deze schadevergoeding dient overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden plaats te vinden.

De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien het te kopen Product door Roseboom Automotive is geleverd aan de Klant.

ARTIKEL 13: ONTBINDING
De Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere bepalingen, tenzij het recht op ontbinding in de Overeenkomst is overeengekomen tussen partijen. Het voorgaande laat tevens onverlet de annulering welke krachtens artikel 12 is overeengekomen.

Het voorgaande lid van dit artikel is niet van toepassing ingeval de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Indien de Klant na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien (14) dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Roseboom Automotive, zal de Overeenkomst van rechtswege zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij Roseboom Automotive alsnog uitvoering van de Overeenkomst verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.

Indien de Klant toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Roseboom Automotive en de Overeenkomst deswege is ontbonden, verbeurt de Klant ten behoeve van Roseboom Automotive een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van vijftien (15) procent van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Roseboom Automotive op volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal, de kosten vermeld als in artikel 10 lid 3 daaronder begrepen.

Indien de Roseboom Automotive op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal de Klant ten behoeve van Roseboom Automotive na afloop van het in lid 1 genoemde termijn van veertien (14) dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van de nakoming een onmiddellijke opeisbare boete van drie (3) promille van de overeengekomen (koop)prijs verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Roseboom Automotive op volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten en verhaal, de kosten vermeld als in artikel 10 lid 3 daaronder begrepen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Roseboom Automotive bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd de aan Roseboom Automotive verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de Klant overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet, indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is of wordt uitgesproken, er sprake is van beslaglegging, boedelafstand, liquidatie, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. In deze gevallen is iedere vordering van Roseboom Automotive geheel opeisbaar, zonder dat Roseboom Automotive tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de Klant kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede gronden geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Roseboom Automotive niet zal (kunnen) nakomen is hij verplicht Roseboom Automotive terstond schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

ARTIKEL 14 OVERMACHT
In het geval dat blijkt dat de uitvoering van de Overeenkomt door Roseboom Automotive of door haar ingeschakelde derden en/of toeleveranciers niet mogelijk is of bezwaarlijk is als gevolg van overmacht, is Roseboom Automotive de Overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, dan wel de nakomingen van haar verplichtingen jegens de Klant gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien een voornoemde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden aan diens verplichtingen jegens Roseboom Automotive tot aan dat moment te voldoen.

Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden, wordt onder meer verstaan, derhalve niet uitputtend: oorlog, oproer, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, storing in de energievoorziening, fabrieksof bedrijfsstoring van welke aard dan ook, boycot, blokkade, staking en uitsluiting door werklieden, transportbelemmeringen, belemmeringen door maatregelen van overheidswege, epidemieën, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit het magazijn, de werkplaats of ander bedrijfsterrein van Roseboom Automotive dan wel diefstal, verduistering of beschadiging van zaken tijdens transport. Het maakt voor voornoemde omstandigheden niet uit of de niet of niet‐tijdige nakoming plaatsvindt bij Roseboom Automotive of door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden en/of toeleveranciers.

Indien zich aan de kant van Roseboom Automotive een overmacht situatie voordoet, stelt zij de Klant zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.

Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een termijn van drie (3) maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal geschieden binnen één (1) week na de (ontvangst van de mededeling) als hiervoor in lid 3 genoemd. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden.

Indien de Klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en het niet leveren van de Producten en/of Diensten door Roseboom Automotive Direct is een gevolg van overmacht dan hebben partijen ieder het recht de Overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste (fatale) termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding één (1) maand na de in lid 5 van artikel 6 dan wel op het moment dat Roseboom Automotive meedeelt niet binnen één (1) maand te kunnen leveren. In alle gevallen waarin dat Roseboom Automotive zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID
Aansprakelijkheid van Roseboom Automotive voor indirecte schade (inclusief gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, of geleden verlies, schade in verband met kosten voor vervangend vervoer of huuren leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade) is volledig uitgesloten.

De in het voorgaande lid van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Roseboom Automotive

Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Roseboom Automotive uit welke hoofde dan ook beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde Producten c.q. de verrichte Diensten. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Roseboom Automotive nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Roseboom Automotive gesloten verzekering.

Met betrekking tot de staat van de door Roseboom Automotive geleverde Diensten en/of Producten strekt haar aansprakelijkheid jegens de Klant niet verder dan is omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 16. De Klant, niet zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, komt niet de rechten toe die de wet aan een koper c.q. opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf toekomt, zoals het recht ingevolge boek 7 BW dat de zaak bij levering aan de overeenkomst beantwoordt.

Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Roseboom Automotive tot vergoeding van de vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

Ingeval de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van één (1) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen Roseboom Automotive tot vergoeding van de vastgestelde schade kan worden aangesproken.

De Klant verliest diens rechten jegens Roseboom Automotive, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Roseboom Automotive tegen alle aanspraken van derden, ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door oneigenlijk c.q. abnormaal gebruik, ondeskundig en/of met instructies van Roseboom Automotive strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de Producten door de Klant;

B. voormelde schade is ontstaan doordat de Klant niet conform de door Roseboom Automotive gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

C. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Klant aan Roseboom Automotive zijn verschaft en/of voorgeschreven.

D. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de Klant aan Roseboom Automotive

E. voormelde schade is ontstaan doordat de Klant zelf of een derde in diens opdracht onderhoud of pogingen daartoe aan de Producten heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roseboom Automotive;

F. voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 16: GARANTIE
Roseboom Automotive staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

Voor leveranties van nieuwe Producten, onderdelen, materialen en accessoires daaronder begrepen, gelden geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of toeleverancier zijn verleend en zoals vermeld in de aan de Klant verstrekte garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren verstrekt dan zal Roseboom Automotive ten aanzien van Producten die door haar van derden zijn betrokken of ten aanzien van Diensten die in haar opdracht door derden zijn verricht, niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden zijn dan die, welke Roseboom Automotive van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen. Garantie op eerder door derden gebruikte Producten (daaronder begrepen occasions, demonstratieen showmodellen, ruildelen en onderdelen) wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roseboom Automotive werkzaamheden door Klant of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de Producten en/of Diensten waar voor een beroep op de garantie wordt gedaan.

In geval van enige garantie is Roseboom Automotive uitsluitend ter zijner keuze slechts gehouden tot vervanging, aanvulling of reparatie van het afgeleverde Product, mits de tekortkoming geen betrekking heeft op de gebruikelijke afwijkingen en niet het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of enig handelen of nalaten van de Klant of derde, waaronder maar niet beperkt tot hetgeen bepaald in lid 9 van artikel 15, dan wel van normale slijtage. De Producten of onderdelen daarvan die zijn vervangen worden eigendom van Roseboom Automotive

AR TIKEL 17: RECLAME
Reclames ter zake van door Roseboom Automotive geleverde Producten of door haar verrichte Diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn bij Roseboom Automotive te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke levering van het Product c.q. het moment van het verrichten van de Dienst.

De Klant is verplicht na levering van het Product c.q. het beëindigen van de Dienst tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de begeleiding bon c.q. de reparatiestaat en onmiddellijk ter kennis van Roseboom Automotive te worden gebracht, dan wel dient de Klant Roseboom Automotive na de feitelijke levering c.q. de beëindiging van de Dienst hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Roseboom Automotive

Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Roseboom Automotive kenbaar zijn gemaakt, worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uitgevoerde Diensten geacht goed te zijn uitgevoerd.

Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Hetgeen bepaald in lid 5 van dit artikel is niet van toepassing ingeval de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Retour gezonden Producten worden niet aangenomen tenzij schriftelijk door Roseboom Automotive toestemming is gegeven.

In alle gevallen geschiedt een retourzending van een Product met alle geleverde toebehoren deugdelijk en conform de redelijke en duidelijke instructies van Roseboom Automotive Hiervoor kan de Klant contact opnemen met Roseboom Automotive: info@roseboomautomotive.nl of 0653650674

De retourzending door de Klant geschiedt voor rekening en risico van de Klant, behoudens eventuele kosten verbonden aan het in ontvangst nemen van het product door Roseboom Automotive Laatstgenoemde kosten komen voor rekening van Roseboom Automotive

Indien de Producten na levering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerktof verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens hetgeen bepaald in artikel 15 en 16 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 18: INRUIL/INKOOP
Wanneer bij aankoop van het Product tevens een zaak van de Klant wordt ingeruild, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van de Klant tot het moment van levering van het aan hem verkochte Product. De Klant is aansprakelijk voor de kosten van onderhoud, schades, verlies en waardevermindering. Roseboom Automotive is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke levering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil‐/inkoopprijs worden gehanteerd.

De Klant garandeert dat de door hem in te ruilen een of meerdere zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeert en dat de zaak niet gemanipuleerd is met betrekking tot bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, de kilometrage.

De Klant is verplicht Roseboom Automotive alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten dat deze van belang is voor Roseboom Automotive

De feitelijke inruil ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen als genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 19: PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens van de Klant die worden vermeld op de orderbevestiging worden door Roseboom Automotive verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Roseboom Automotive de Overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de Klant nakomen, de Klant een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele Producten Diensteninformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens op grond van de Wbp beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Op grond van voorgenoemde wet kan Roseboom Automotive worden verplicht om persoonsgegevens van de Klant te verstrekken aan derden als dit op grond van een wettelijk voorschrift noodzakelijk is. Voor de hiervoor genoemde doeleinden heeft Roseboom Automotive voor de gegevensverwerking de toestemming van de Klant niet nodig. Van een wettelijke verplichting is bijvoorbeeld sprake ten aanzien van de autogegevens welke worden opgenomen in het systeem van de Nationale Auto Pas van de RDW. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometers te voorkomen.

AR TIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT
Op elke rechtsverhouding tussen Roseboom Automotive en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de Overeenkomst met een Klant die gevestigd is buiten Nederland, is Roseboom Automotive gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of naar haar keuze de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de Klant is gevestigd.